Privacy statement

People Plus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan heeft People Plus de plicht om haar klanten:
op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Persoonsgegevens
People Plus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. People Plus verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, werkgever en paspoortgegevens (alleen bij reizen). Deze gegevens stellen ons in staat om:
de overeenkomst die klanten met People Plus sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingopgave.

Delen van persoonsgegevens met derden
People Plus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:
dit verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst;
u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cookies
People Plus maakt geen gebruik van cookies.

Beveiligde toegang, geheimhouding en bewaartermijn 
People Plus verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en onderhavig Privacy Statement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door People Plus worden ingezien. Alle persoonsgegevens worden door People Plus beveiligd tegen onbevoegde toegang en zorgvuldig bewaard door:
gebruikmaking van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan People Plus verstrekte persoonsgegevens;
technische maatregelen die om het digitale systeem beschermen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor een goede administratie. People Plus hanteert een termijn van 3 jaar voor algemene gegevens, een termijn van 7 jaar (fiscaal verplicht) voor het bewaren van crediteuren- en debiteurenadministratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om:
uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door People Plus;
uw gegevens over te dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraging sturen naar info@peopleplus.nl. People Plus reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Informatie, vragen of klachten
People Plus neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wilt u meer informatie, hebt u vragen of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@peopleplus.nl.

People Plus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Opgemaakt en gepubliceerd 24 mei 2018