Training

Wij verzorgen training op het gebied van:

Leiderschap
Communicatie en beïnvloeden
Adviesvaardigheden
Persoonlijke effectiviteit
Teamontwikkeling
Arbeidsverhoudingen

Leiderschap

In onze trajecten op het gebied van leiderschap ligt het startpunt bij de wijsheid van het orakel van Delphi: ‘ken jezelf’. En vervolgens bij de praktijk van het leidinggeven: ‘ken de ander’. Om gezamenlijk te onderzoeken en te oefenen wat effectief is. Goed leidinggeven is daarmee een product van kwaliteitsinteractie met de ander, het team, de collega of boven/ondergeschikte.

Leiderschap staat niet op zich, maar is organisatie-, context- en persoonsafhankelijk. In de training staat daarom de samenhang tussen missie/visie, kernwaarden en de leiderschapsopgave van team en individuen centraal.

Een leiderschapstraject wordt op maat ontworpen in co-creatie met de opdrachtgever. We putten daarbij uit verschillende theorieën en methodieken uit zowel de leiderschapstheorie, interventie- als veranderkunde. Een persoonlijkheidsanalyse (DISC/Insights/MBTI) kan deel uitmaken van het traject.

Leestip: het boek Persoonlijk meesterschap in management

Communicatie is beïnvloeding

Communicatie is beïnvloeding. Daarbij gaat het er niet zozeer om gelijk te hebben, maar vooral om het te krijgen. Hoe krijg je de ander mee met jouw idee of plan? Maar ook: hoe geef je je grens aan als je iets niet wilt en hoe maak je op een effectieve manier duidelijk wat je wel wilt.

Voorbeelden van thema’s in onze communicatietrainingen:

  • Hoe vergroot ik mijn invloed en bereik ik mijn doelen effectief?
  • Hoe ga ik om met conflicten en tegenwerpingen?

Leestip, het boek Waarom zeggen we niet wat we vinden?

Adviesvaardigheden

Bij advisering staan drie begrippen centraal:

  • Het doorgronden van de problematiek van de klant
  • Het afstemmen op de klant in al zijn facetten (wie is hij qua professionele rol, maar ook in psychologische zin?)
  • Het verwerven van commitment voor de aangedragen oplossingsrichting

In onze leergang adviesvaardigheden maak je kennis met diverse inzichten uit de adviespraktijk. Daarnaast ontwikkel je allerlei praktische vaardigheden. Je leert Socratische gesprekstechnieken, je leert je advies effectief presenteren en je leert omgaan met tegenwerpingen en bezwaren. Resultaat is een gedragen advies waar zoveel mogelijk stakeholders zich in kunnen vinden.

Kijk voor een voorbeeld op www.tvvl.nl

Leestip: het boek Effectieve Gesprekken

Persoonlijke Effectiviteit

We don’t see things as the are,
we see them as we are
(Anaïs Nin)

 Om effectief te zijn in je werk moet je allereerst over vaardigheden en competenties beschikken. Toch blijkt dat niet altijd genoeg. Niet zelden zit je je eigen effectiviteit in de weg met allerlei niet-helpende overtuigingen. Twee voorbeelden. Als je ten diepste vindt dat er altijd harmonie moet zijn, dan zul je niet snel een conflict aangaan, hoe nuttig dat soms ook is. Als je ten diepste vindt dat alles wat je oplevert perfect moet zijn, dan zul je er moeite mee hebben op de knop send te drukken. Zaken kunnen namelijk altijd nog beter.

Het volgen van een vaardigheidstraining helpt in zulke gevallen niet. Dan moet je eerder werken aan je overtuigingen. Kan het wel, alles perfect doen, is dat altijd nodig? Of is het wel wenselijk als je altijd voor de lieve vrede kiest?

In onze trainingen Persoonlijke Effectiviteit werken we vaak vanuit het gedachtegoed van de RET, de logische niveaus van Bateson en de persoonlijkheidstypologieën van DISC.

Leestip, het boek: Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Teamontwikkeling

Wat maakt het ene team effectiever dan het andere, welke variabelen zijn van invloed op de sfeer, de creativiteit en productiviteit, hoe krijg je grip op de ook minder zichtbare en onbewuste processen?

In het begeleiden van teams bij hun ontwikkeling besteden we aandacht aan zowel de bovenstroom als de onderstroom. In hoeverre zijn de taken en rollen helder, wat wordt er van het team verwacht, wat zijn de ambities en mogelijkheden van het team, wanneer is het team succesvol? Maar ook is het relevant (en interessant!) om dieperliggende belangen, motieven en drijfveren te onderzoeken. Wat motiveert of frustreert teamleden, hoe zijn de onderlinge verhoudingen, in hoeverre is er sprake van duidelijke feedback. Kortom: ook groepsdynamische aspecten komen aan de orde in onze trajecten voor teamontwikkeling.

We putten daarbij uit een rijk arsenaal van methodieken, waarbij ervaringsleren een belangrijk uitgangspunt is (zie ook bij specials). Vanuit de praktijk begeleiden we de reflectie en analyse, conceptualiseren we en experimenteren we met nieuw gedrag.

Leestip: boek Deep democracy

Arbeidsverhoudingen

Succesvolle organisaties worden gekenmerkt door moderne arbeidsverhoudingen: productief, transparant, heldere ‘checks and balances’, evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en een goed werkklimaat. Cruciaal hiervoor is een goede inrichting en afstemming van zeggenschap en medezeggenschap in de onderneming.

In onze trainingen voor (management en) medezeggenschap gaan we veel verder dan de kaders van de WOR: waar liggen belangrijke uitdagingen voor de onderneming, welke (strategisch) toegevoegde waarde biedt participatie van medewerkers en hoe richt je professioneel overleg in?

Overig aanbod

Coaching

Advies

Specials