Klachten

Heeft u een klacht over People Plus?

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.
Op alle aan deze algemene leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en contracten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen partijen (opdrachtgever en People Plus) mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter.
Voor klachten die niet zozeer juridisch van aard zijn maar bijvoorbeeld betrekking hebben op het functioneren van onze coaches en trainers, hanteren wij allereerst evaluatieformulieren na afloop van trainingstrajecten. Mocht de klant of cursist niet via dat kanaal zijn of haar klacht kunnen of willen uiten dan kan hij contact opnemen met een van de partners van People Plus:
Joost van Egmond, joost.van.egmond@peopleplus.nl, 06 55 38 51 77
Piet Hoekstra, piet.hoekstra@peopleplus.nl, 06 22 49 18 70
Jan Hille Noordhof, janhille.noordhof@peopleplus.nl, 06 52 52 74 56

Binnen drie werkdagen ontvangt u een schriftelijke (e-mail) of mondelinge bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. De klacht zal binnen 14 dagen na deze bevestiging worden afgehandeld. Mocht er voor de afhandeling van uw klacht een langere afhandelingstermijn nodig zijn dan binnen deze 14 werkdagen, dan wordt u daarvan in ieder geval binnen deze zelfde termijn van 14 werkdagen op de hoogte gesteld. Ook wordt u een inhoudelijke motivatie verstrekt wat de reden is voor deze tijdsoverschrijding. Tevens zult u dan een indicatie ontvangen wanneer wij verwachten de klacht te kunnen hebben afgehandeld.
Ingediende klachten zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Van ingediende klachten houdt People Plus een registratie bij, ze worden twee jaar bewaard.
Tevens bieden wij bij voortdurend geschil de mogelijkheid beroep aan te tekenen. De heer Bert Brouwer – 06 26929223 –┬ázal in dit geval als onafhankelijke partij optreden. Mochten partijen dan alsnog niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan blijft de gang naar de rechter over.
Uitspraken van de rechter of een andere bevoegde beroepsinstantie zijn bindend voor People Plus en de eventuele consequenties zullen door People Plus binnen 8 weken na uitspraak worden afgehandeld.