ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PEOPLE PLUS Human Development

Artikel 1: Algemeen
People Plus Human Development -hierna te noemen People Plus- levert professionele diensten op het gebied van HRD (human resources development) advies, organisatieontwikkeling, training, intervisie en coaching.
De algemene leveringsvoorwaarden van People Plus zijn van toepassing op alle uit te voeren en uitgevoerde diensten zoals beschreven in offertes en contracten, behoudens wijzigingen welke partijen schriftelijk overeenkomen of tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.
Klant zal bij elke offerte of contract dat wij aanbieden op de hoogte worden gesteld van deze leveringsvoorwaarden. Hetzij schriftelijk, hetzij doordat wij hem verwijzen naar onze website www.peopleplus.nl alwaar de leveringsvoorwaarden eveneens te vinden zijn.

Artikel 2: Opdrachtuitvoering
Offertes en contracten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot het moment van totstandkoming ervan zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de te leveren dienstern essentiële informatie heeft verstrekt. People Plus spant zich in de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
People Plus  voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Uiteraard zal met de opdrachtgever overlegd worden over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van People Plus komen. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.
Op klantvragen van administratieve aard of over de inhoud van onze te leveren scholing of coaching reageren wij binnen drie werkdagen met een ontvangstbevestiging en een inhoudelijk antwoord binnen 14 dagen. Mocht de vraag om wat voor reden dan ook een langer tijdsbestek vergen, dan geven wij in onze eerste reactie aan op welke termijn het antwoord op de vraag verwacht mag worden.

Artikel 3: ontbindende voorwaarden
Bij onvoldoende deelnemers (zie minimaal aantal cursisten) zal de training om didactische redenen worden geannuleerd
Bij extreme weersomstandigheden (weeralarm van bevoegde autoriteiten) wordt training eveneens geannuleerd
In geval van ziekte van trainer zal er een geschikte vervanger worden ingezet om de training te begeleiden. Mochten wij hier niet in slagen dan zal de training eveneens worden geannuleerd
In bovengenoemde drie gevallen zullen cursisten tenminste 12 uur voor aanvang van de training worden geïnformeerd

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
Voor alle annuleringen binnen de termijn van 3 dagen voor aanvang van de cursus brengen wij 25% van de kosten in rekening. Opzeggen is echter altijd kosteloos voor de deelnemer als deze binnen de 14 dagen bedenktijd valt. Dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid
People Plus verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever en zal, behoudens voorafgaande toestemming daartoe van de opdrachtgever, de in het kader van de opdracht verkregen vertrouwelijke informatie niet met derden delen tenzij People Plus daartoe op basis van wet of regelgeving of in een gerechtelijke procedure gehouden is.
Onder vertrouwelijke informatie als hierboven bedoeld valt in ieder geval, doch niet uitsluitend, de aanpak en werkwijze van People Plus alsmede haar rapportages of schriftelijke adviezen.

Artikel 6: Personele Bezetting
People Plus kan na overleg met de opdrachtgever de personele bezetting voor de te leveren diensten wijzigen, indien People Plus meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de diensten, noch mag het de continuïteit van de uitvoering ongunstig beïnvloeden.
People Plus werkt met trainers, consultants, psychologen en acteurs die een ruime ervaring hebben en over de erkende diploma’s beschikken om hun taak binnen ons bedrijf uit te voeren.

Artikel 7: Tarieven, kosten en betaling
Niet in de tarieven begrepen kosten zijn afzonderlijk in het contract vermeld en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden maandelijks gedeclareerd, tenzij volgens de in het contract beschreven procedure anders is overeengekomen. Betalingen dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan, tenzij volgens de in het contract beschreven procedure anders is overeengekomen.
Indien People Plus de afgesproken diensten op de met cursist of klant overeengekomen termijn niet levert door bij People Plus gelegen redenen, en er kan in overleg geen alternatieve datum worden gevonden de cursus of coaching alsnog af te nemen, dan zullen vooruit door de klant betaalde kosten door People Plus worden terugbetaald binnen twee weken na verstrijking van de datum waarop de cursist zijn/haar geplande coaching of cursus zou volgen bij People Plus.

Artikel 8: Eigendomsrecht, verbod op verveelvoudiging en/of openbaarmaking
Alle materialen gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van People Plus.  Hergebruik en publicatie is alleen mogelijk na het verlenen van toestemming door People Plus. De opdrachtgever heeft het recht de materialen te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen ten behoeve van de eigen organisatie, voor zover dit past binnen de aan People Plus verleende opdracht.
Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van People Plus voortvloeiende stukken berust bij People Plus. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en People Plus zullen geen gegevens uit en/of gedeelten, en/of uittreksels van rapporten en overige stukken gepubliceerd of vermenigvuldigd mogen worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
De resultaten van het gebruik van de door People Plus verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door People Plus naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan People Plus derhalve geen harde garanties geven met betrekking tot de resultaten.
Voor zover sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dienen deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan deze activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
People Plus is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door People Plus en/of door andere personen die door of vanwege People Plus te werk zijn gesteld of van wier diensten door People Plus gebruik is gemaakt.
De opdrachtgever is gehouden People Plus en de in de vorige volzin bedoelde personen te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.
Voor zover zou komen vast te staan dat People Plus toch aansprakelijk is, wordt die aansprakelijkheid, uit welken hoofde of ter zake waarvan dan ook, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat People Plus aan opdrachtgever in het afgelopen jaar heeft gefactureerd.

Artikel 10: Klachten en geschillen
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.
Op alle aan deze algemene leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en contracten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen partijen (opdrachtgever en People Plus) mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter.
Voor klachten die niet zozeer juridisch van aard zijn maar bijvoorbeeld betrekking hebben op het functioneren van onze coaches en trainers, hanteren wij allereerst evaluatieformulieren na afloop van trainingstrajecten. Mocht de klant of cursist niet via dat kanaal zijn of haar klacht kunnen of willen uiten dan kan hij contact opnemen met een van de partners van People Plus:
Joost van Egmond, joost.van.egmond@peopleplus.nl, 06 55 38 51 77
Piet Hoekstra, piet.hoekstra@peopleplus.nl, 06 22 49 18 70
Jan Hille Noordhof, janhille.noordhof@peopleplus.nl, 06 52 52 74 56

Binnen drie werkdagen ontvangt u een schriftelijke (e-mail) of mondelinge bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. De klacht zal binnen 14 dagen na deze bevestiging worden afgehandeld. Mocht er voor de afhandeling van uw klacht een langere afhandelingstermijn nodig zijn dan binnen deze 14 werkdagen, dan wordt u daarvan in ieder geval binnen deze zelfde termijn van 14 werkdagen op de hoogte gesteld. Ook wordt u een inhoudelijke motivatie verstrekt wat de reden is voor deze tijdsoverschrijding. Tevens zult u dan een indicatie ontvangen wanneer wij verwachten de klacht te kunnen hebben afgehandeld.
Ingediende klachten zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Van ingediende klachten houdt People Plus een registratie bij, ze worden twee jaar bewaard.
Tevens bieden wij bij voortdurend geschil de mogelijkheid beroep aan te tekenen. De heer Bert Brouwer – 06 26929223 – zal in dit geval als onafhankelijke partij optreden. Mochten partijen dan alsnog niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan blijft de gang naar de rechter over.
Uitspraken van de rechter of een andere bevoegde beroepsinstantie zijn bindend voor People Plus en de eventuele consequenties zullen door People Plus binnen 8 weken na uitspraak worden afgehandeld.